Main Page | See live article | Alphabetical index

Southern dynasties

The Southern dynasties 南朝 (nanchao in pinyin: nan2 chao2) include Song Dynasty, Qi Dynasty, Liang Dynasty and Chen Dynasty whose capital were all at Jiankang

Sovereigns of Southern Dynasties
Posthumous Names ( Shi Hao 諡號) Born Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Song Dynasty (420-479)
Convention: Song + posthumous name, sometimes except Liu Yu who was referred using personal name.
Wu Di|武帝 wu3 jing4 di4 Liu Yu|劉裕 liu3 yu4 420-422 Yongchu (永初 yong3 chu1) 420-422
Shao Di|少帝 shao4 di4 Liu Yi Fu|劉義符 liu3 yi4 fu2 423-424 Jingping (景平 jing3 ping2) 423-424
Wen Di|文帝 wen2 di4 Liu Yi Long|劉義隆 liu3 yi4 long2 424-453 Yuanjia (元嘉 yaun2 jia1) 424-453
Xiao Wu Di|孝武帝 xiao1 wu3 di4 Liu Jun|劉駿 liu3 jun4 454-464 Xiaojian (元嘉 xiao1 jian4) 454-456
  Daming  (大明 da4 ming2)  457-464
Qian Fei Di|前廢帝 qian2 fei4 di4 Liu Zi Ye|劉子業 liu3 zi5 ye4 465 Yongguang (永光 yong3 guang1) 465
  Jinghe  (景和 jing3 he2)  465
Ming Di|明帝 ming2 di4 Liu Yu|劉彧 liu3 yu4 465-472 Taishi (泰始 tai4 shi3) 465-471
  Taiyu (泰豫 tai4 yu4) 472
Hou Fei Di|後廢帝 hou4 fei4 di4 or Cang Wu Wang|蒼梧王 cang1 wu2 wang2 Liu Yu|劉昱 liu3 yu4 473-477 Yuanhui (元徽 yuan2 hui1) 473-477
Shun Di|順帝 shun4 di4 Liu Zhun|劉準 liu3 zhun3 477-479 Shengming (昇明 sheng1 ming2) 477-479
Qi Dynasty 479-502
Convention: Qi + posthumous name
Gao Di|高帝 gao1 di4 Xiao Dao Cheng|蕭道成 xiao1 dao4 cheng2 479-482 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482
Wu Di|武帝 wu3 jing4 di4 Xiao Ze|蕭賾 xiao1 ze2 483-493 Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493
Yu Lin Wang|鬱林王 yu4 lin2 wang2 Xiao Zhao Ye|蕭昭業 xiao1 zhao1 ye4 494 Longchang (隆昌 long2 chang1) 494
Hai Ling Wang (海陵王 hai3 ling2 wang2) Xiao Zhao Wen|蕭昭文 xiao1 zhao1 wen2 494 Yanxing (延興 yan2 xing1) 494
Ming Di|明帝 ming2 di4 Xiao Luan|蕭鸞 xiao1 luan2 494-498 Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
  Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498
Dong Hun Hou (東昏侯 dong1 hun1 hou2) Xiao Bao Juan|蕭寶卷 xiao1 bao3 juan3 499-501 Yongyuan (永元 yong3 yuan2) 499-501
He Di|和帝 he2 di4 Xiao Bao Rong|蕭寶融 xiao1 bao3 rong2 501-502 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502
Liang Dynasty 502-557
Convention: Liang + posthumous name
Wu Di|武帝 wu3 jing4 di4 Xiao Yan|蕭衍 xiao1 yan3 502-549 Tianjian (天監 tian1 jian1) 502-519
  Putong    (普通 pu3 tong1)      520-527
Datong (大通 da4 tong1) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhong1 da4 tong1) 529-534
Datong (大同 da4 tong2) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhong1 da4 tong2) 546-547
Taiqing (太清 tai4 qing1) 547-549
Jian Wen Di (簡文帝 jian3 wen2 di4) Xiao Gang|蕭綱 xiao1 gang1 549-551 Dabao (大寶 da4 bao3) 550-551
Yu Zhang Wang (豫章王 yu4 zhang1 wang2) Xiao Dong|蕭棟 xiao1 dong4 551-552 Tianzheng (天正 tian1 zheng4) 551-552
Yuan Di (元帝 yuan2 di4) Xiao Yi|蕭繹 xiao1 yi4 552-555 Chengsheng (承聖 cheng2 sheng4) 552-555
Zhen Yang Hou (貞陽侯 zhen1 yang2 hou2) Xiao Yuan Ming|蕭淵明 xiao1 yuan1 ming2 555 Tiancheng (天成 tian1 cheng2) 555
Jing Di|敬帝 jing4 di4 Xiao Fang Zhi|蕭方智 xiao1 fang1 zhi4 555-557 Shaotai (紹泰 shao4 tai4) 555-556
  Taiping (太平 tai4 ping2) 556-557
Chen Dynasty 557-589
Convention: Chen + posthumous name
Wu Di|武帝 wu3 di4 Chen Ba Xian|陳霸先 chen2 ba4 xian1 557-559 Yongding (永定 yong3 ding4) 557-559
Wen Di|文帝 wen2 di4 Chen Qian|陳蒨 chen2 qian4 560-566 Tianjia (天嘉 tian1 jia1) 560-566
  Tiankang (天康 tian1 kang1) 566
Fei Di|廢帝 fei4 di4 Chen Bo Zong|陳伯宗 chen2 bo2 zong1 567-568 Guangda (光大 guang1 da4) 567-568
Xuan Di|宣帝 xuan1 di4 Chen Xu|陳頊 chen2 xu1 569-582 Taijian (太建 tai4 jian4) 569-582
Hou Zhu|後主 hou4 zhu3 Chen Shu Bao|陳叔寶 chen2 shu2 bao3 583-589 Zhide (至德 zhi4 de2) 583-586
  Zhenming (禎明 zhen1 ming2) 587-589Nan Liang Dynasty 555-587
Temple Names ( Miao Hao 廟號 miao4 hao4) Posthumous Names ( Shi Hao 諡號 ) Personal Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their relevant range of years
Convention: Nan Liang + posthumous name
Note: some historians set Nan Liang as a continuation of the Liang Dynasty since it was founded by descendants of the Xiao's, the ruling family of the Liang Dynasty.
Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) Xuan Di|宣帝 xuan1 di4 Xiao Cha|蕭察 xiao1 cha2 555-562 Dading (大定 da4 ding4) 555-562
Shi Zong (世4宗 zhong1 zong1) Xiao Ming Di|孝明帝 xiao4 ming2 di4 Xiao Kui|蕭巋 xiao1 kui1 562-585 Tianbao (天保 tian1 bao3) 562-585
Did not exist Xiao Jing Di|孝靜帝 xiao4 jing4 di4 or Ju Gong|莒公 ju3 gong1 Xiao Cong|蕭琮 xiao1 cong2 585-587 Guangyun (廣運 guang3 yun4) 562-585


See also:Chinese history, Southern and Northern Dynasty, Chinese sovereign