Main Page | See live article | Alphabetical index

Qi Dynasty

Qi Dynasty 齊朝 (479-502) was the second of Southern dynasties in China, followed by the Liang Dynasty.

Sovereigns of Qi Dynasty (479-502)
Posthumous Name Family name and given namess Period of Reigns Era namess and their according range of years
Convention: Qi + posthumous name
Gao Di|高帝 gao1 di4 Xiao Dao Cheng|蕭道成 xiao1 dao4 cheng2 479-482 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482
Wu Di|武帝 wu3 jing4 di4 Xiao Ze|蕭賾 xiao1 ze2 483-493 Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493
Yu Lin Wang|鬱林王 yu4 lin2 wang2 Xiao Zhao Ye|蕭昭業 xiao1 zhao1 ye4 494 Longchang (隆昌 long2 chang1) 494
Hai Ling Wang (海陵王 hai3 ling2 wang2) Xiao Zhao Wen|蕭昭文 xiao1 zhao1 wen2 494 Yanxing (延興 yan2 xing1) 494
Ming Di|明帝 ming2 di4 Xiao Luan|蕭鸞 xiao1 luan2 494-498 Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
   Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498
Dong Hun Hou (東昏侯 dong1 hun1 hou2) Xiao Bao Juan|蕭寶卷 xiao1 bao3 juan3 499-501 Yongyuan (永元 yong3 yuan2) 499-501
He Di|和帝 he2 di4 Xiao Bao Rong|蕭寶融 xiao1 bao3 rong2 501-502 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502