Main Page | See live article | Alphabetical index

Liang Dynasty

Liang Dynasty 梁朝 (502-557) was the third of Southern dynasties in China, followed by the Chen Dynasty. Nan Liang Dynasty 南梁, founded in 555, claimed to be the real legitimate successor of Liang Dynasty, only to be eliminated by Chen Dynasty in 587.

Sovereigns of Liang Dynasty (502-557)
Posthumous Name Family name and given namess Period of Reigns Era namess and their according range of years
Convention: Liang + posthumous name
Wu Di|武帝 wu3 jing4 di4 Xiao Yan|蕭衍 xiao1 yan3 502-549 Tianjian (天監 tian1 jian1) 502-519
  Putong    (普通 pu3 tong1)      520-527
Datong (大通 da4 tong1) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhong1 da4 tong1) 529-534
Datong (大同 da4 tong2) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhong1 da4 tong2) 546-547
Taiqing (太清 tai4 qing1) 547-549
Jian Wen Di (簡文帝 jian3 wen2 di4) Xiao Gang|蕭綱 xiao1 gang1 549-551 Dabao (大寶 da4 bao3) 550-551
Yu Zhang Wang (豫章王 yu4 zhang1 wang2) Xiao Dong|蕭棟 xiao1 dong4 551-552 Tianzheng (天正 tian1 zheng4) 551-552
Yuan Di (元帝 yuan2 di4) Xiao Yi|蕭繹 xiao1 yi4 552-555 Chengsheng (承聖 cheng2 sheng4) 552-555
Zhen Yang Hou (貞陽侯 zhen1 yang2 hou2) Xiao Yuan Ming|蕭淵明 xiao1 yuan1 ming2 555 Tiancheng (天成 tian1 cheng2) 555
Jing Di|敬帝 jing4 di4 Xiao Fang Zhi|蕭方智 xiao1 fang1 zhi4 555-557 Shaotai (紹泰 shao4 tai4) 555-556
  Taiping (太平 tai4 ping2) 556-557


Nan Liang Dynasty 555-587
Temple Names ( Miao Hao 廟號 miao4 hao4) Posthumous Names ( Shi Hao 諡號 ) Personal Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their relevant range of years
Convention: Nan Liang + posthumous name
Note: some historians set Nan Liang as a continuation of the Liang Dynasty since it was founded by descendants of the Xiao's, the ruling family of the Liang Dynasty.
Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) Xuan Di|宣帝 xuan1 di4 Xiao Cha|蕭察 xiao1 cha2 555-562 Dading (大定 da4 ding4) 555-562
Shi Zong (世4宗 zhong1 zong1) Xiao Ming Di|孝明帝 xiao4 ming2 di4 Xiao Kui|蕭巋 xiao1 kui1 562-585 Tianbao (天保 tian1 bao3) 562-585
Did not exist Xiao Jing Di|孝靜帝 xiao4 jing4 di4 or Ju Gong|莒公 ju3 gong1 Xiao Cong|蕭琮 xiao1 cong2 585-587 Guangyun (廣運 guang3 yun4) 562-585