Main Page | See live article | Alphabetical index

Sixteen Kingdoms

The Sixteen Kingdoms, or less commonly the Sixteen States, were a collection of numerous short-lived regimes in the China proper and neighboring areas from AD 304 to 439. Almost all rulers of the kingdoms claimed to be the emperors and wangs (kings) within their kingdoms, except six Chinese rulers of Former Liang who nominally remained under the government of Jin Dynasty (265-420).Sixteen Kingdoms
Temple names Posthumous names Family names and given name Duration of reigns Era names and their according range of years
Convention: use personal name
Han Zhao Empire 304-329 AD (addressed separately in traditional texts as Han Empire and Former Zhao Empire)
Han Empire 304-318
Gao Zu (高祖 gao1 zu3) Guang Wen Di (光文帝 guang1 wen2 di4) Liu Yuan|劉淵 liu2 yuan1 304-310 Jianxing (建興 jian4 xing1) 304-308
  Yongfeng (永鳳 yong3 feng4) 308-309
Herui (河瑞 he2 rui4) 309-310
Did not exist Liang Wang (梁王 liang2 wang2) Liu He|劉和 liu2 he2 7 days in 310 Did not exist
Lie Zong (烈宗 lie4 zong1) Zhao Wu Di (昭武帝 zhao1 wu3 di4) Liu Cong|劉聰 liu2 cong1 310-318 Guangxing (光興 guang1 xing1) 310-311
  Jiaping  (嘉平 jia1 ping2)  311-315
Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 315-316
Linjia (麟嘉 lin2 jia1) 316-318
Did not exist Yin Di (隱帝 yin3 di4) Liu Can|劉粲 liu2 can4 a month and days in 318 Hanchang (漢昌 han4 chang1) 318
Qian (Former) Zhao Empire 318-329
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Liu Yao|劉曜 liu2 yao4 318-329 Guangchu (光初 guang1 chu1) 318-329
Later (Hou) Zhao Empire 319 - 351
Gao Zu (高祖 gao1 zu3) Ming Di (明帝 ming2 di4) Shi Le|石勒 shi2 le4 319-333 Zhaowang (趙王 zhao4 wang2) 319-328
  Taihe  (太和 tai4 he2)  328-330
Jianping (建平 jian4 ping2) 330-333
Did not exist Hai Yang Wang (海陽王 hai3 yang2 wang2) Shi Hong|石弘 shi2 hong2 333-334 Jianping (建平 jian4 ping2) 333
  Yanxi  (延熙 yan2 xi1)  334
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wu Di (武帝 wu3 di4) Shi Hu|石虎 shi2 hu3 334-349 Jianwu (建武 jian4 wu3) 334-349
  Taining (太寧 tai4 ning2)  349
Did not exist Qiao Wang (譙王 qiao2 wang2) Shi Shi|石世 shi2 shi4 73 days in 349 Taining (太寧 tai4 ning2) 73 days in 349
Did not exist Pang Cheng Wang (彭城王 pang2 cheng2 wang2) Shi Zun|石遵 shi2 zun1 183 days in 349 Taining (太寧 tai4 ning2) 183 days in 349
Did not exist Yi Yang Wang (義陽王 yi4 yang2 wang2) Shi Jian|石鑒 shi2 jian4 103 days within 349-350 Qinglong (青龍 qing1 long2) 103 days within 349-350
Did not exist Xin Xing Wang (新興王 xin1 xing1 wang2) Shi Zhi|石祗 shi2 zhi1 350-351 Yongning (永寧 yong3 ning2) 349-350
Cheng Han Empire 303-347 AD(addressed separately in traditional texts as Cheng Empire and Han Empire)
Cheng Empire 303-338
Shi Zu (始祖 shi3 zu3) or Shi Zu (世祖 shi4 zu3) Jing Di (景帝 jing3 di4) Li Te|李特 li3 te4 303 Jianchu (建初 jian4 chu1) or Jingchu (景初 jing3 chu1) 303
Did not exist Qin Wen Wang (秦文王 qin2 wen2 wang2) Li Liu|李流 li3 liu2 several months in 303 Did not exist
Tai Zong (太宗 tai4 zong1) Wu Di (武帝 wu3 di4) Li Xiong|李雄 li3 xiong2 303-334 Jianxing (建興 jian4 xing1) 303-305
  Yanping (晏平 yan4 ping2) 305-311
Yuheng (玉衡 yu4 heng2) 311-334
Did not exist Ai Di (哀帝 ai1 si4) Li Ban|李班 li3 ban1 7 months in 334 Yuheng (玉衡 yu4 heng2) 7 months in 334
Did not exist You Gong (幽公 you1 gong1) Li Qi|李期 li3 qi1 334-338 Yuheng (玉恆 yu4 heng2) 334-338
Han Empire 338-347
Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) Zhao Wen Di (昭文帝 zhao1 wen2 di4) Li Shou|李壽 li3 shou4 338-343 Hanxing (漢興 han4 xing1) 338-343
Did not exist Gui Yi Hou (歸義侯 gui1 yi4 hou2) Li Shi|李勢 li3 shi4 343-347 Taihe (太和 tai4 he2) 343-346
  Jianing (嘉寧 jia1 ning2) 346-347
Former (Qian) Yan Empire 337-370
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wen Ming Di (文明帝 wen2 ming2 di4) Murong Huang|慕容皝 mu4 rong2 huang3 337-348 Yanwang (燕王 yan4 wang2) 337-348
Lie Zong (烈宗 lie4 zong1) Jing Zhao Di (景昭帝 jing3 zhao1 di4) Murong Jun|慕容俊 mu4 rong2 jun4 348-360 Yanwang (燕王 yan4 wang2) 348-353
  Yuanxi  (元璽 yuan2 xi3)    353-357
Shengping (升平 sheng1 ping2) 357
Guangshou (光壽 gunag1 shou4) 357-360
Did not exist You Di (幽帝 you1 di4) Murong Wei|慕容暐 mu4 rong2 wei3 360-370 Jianxi (建熙 jian4 xi1) 360-365
  Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 365-370
Later (Hou) Yan Empire 384-407
Shi Zu (世祖 shi4 zu3) Wu Cheng Di (武成帝 wu3 cheng2 di4) Murong Chui|慕容垂 mu4 rong2 chui2 384-396 Yanyuan (燕王 yan4 wang2) 384-385
  Jianxing (建興 jian4 xing1) 386-396
Lie Zong (烈宗 lie4 zong1) Hui Min Di (惠愍帝 hui4 min3 di4) Murong Bao|慕容寶 mu4 rong2 bao3 396-398 Yongkang (永康 yong3 kang1) 396-398
Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) Zhao Wu Di (昭武帝 zhao1 wu3 di4) Murong Sheng|慕容盛 mu4 rong2 sheng4 398-401 Jianping (建平 jian4 ping2) 398
  Changluo (長樂 chang2 le4) 399-401
Did not exist Zhao Wen Di (昭文帝 zhao1 wen2 di4) Murong Xi|慕容熙 mu4 rong2 xi1 401-407 Guangshi (光始 guang1 shi3) 401-406
  Jianshi (建始 jian4 shi3) 407
Southern (Nan) Yan Empire 398-410
Shi Zong (世宗 shi4 zong1) Xian Wu Di (獻武帝 xian4 wu3 di4) Murong De|慕容德 mu4 rong2 de2 398-405 Yanwang (燕王 yan4 wang2) 398-400
  Jianping (建平 jian4 ping2) 400-405
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Murong Chao|慕容超 mu4 rong2 chao1 405-410 Taishang (太上 tai4 shang4) 405-410
Northern (Bei) Yan Empire 407-436
Did not exist Hui Yi Di (惠懿帝 hui4 yi4 di4) Gao Yun|高雲 gao1 yun2 407-409 Zhengshi (正始 zheng4 shi3) 407-409
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wen Cheng Di (文成帝 wen2 cheng2 di4) Feng Ba|馮跋 feng2 ba2 409-430 Taiping (太平 tai4 ping2) 409-430
Did not exist Zhao Cheng Di (昭成帝 zhao1 cheng2 di4) Feng Hong|馮弘 feng2 hong2 430-436 Daxing (大興 da4 xing1) 430-436
Former (Qian) Liang Kingdom 320-376
Did not exist Cheng Gong (成公 cheng2 gong1) Zhang Mao|張茂 zhang1 mao4 320-324 Jianxing (建興 jian4 xing1) 320-324
Did not exist Zhong Cheng Gong (忠成公 zhong1 cheng2 gong1) Zhang Jun|張駿 zhang1 jun4 324-346 Jianxing (建興 jian4 xing1) 324-346
Did not exist Huan Gong (桓公 huan2 gong1) Zhang Chong Hua|張重華 zhang1 chong2 hua2 346-353 Jianxing (建興 jian4 xing1) 346-353
Did not exist Ai Gong (哀公 ai1 gong1) Zhang Yao Ling|張曜靈 zhang1 yao4 ling2 3 months (the ninth to the twelfth month) in 353 Jianxing (建興 jian4 xing1) 353
Did not exist Wei Wang (威王 wei1 wang2) Zhang Zuo|張祚 zhang1 zuo4 353-355 Jianxing (建興 jian4 xing1) 353-354
  Heping  (和平 he2 ping2) 354-355
Did not exist Jing Dao Gong (敬悼公 jing4 dao4 gong1) or Chong Gong (沖公 chong1 gong1) Zhang Xuan Jing|張玄靖 zhang1 xuan2 jing4 355-363 Jianxing (建興 jian4 xing1) 355-361
  Shengping (升平 sheng1 ping2) 361-363
Did not exist Dao Gong (悼公 dao4 gong1) Zhang Tian Xi|張天錫 zhang1 tian1 xi2 364-376 Shengping (升平 sheng1 ping2) 364-376
Later (Hou) Liang Kingdom 386 AD - 403 AD
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Yi Wu Wang (懿武王 yi4 wu3 wang2) Luu Guang|呂光 uu3 guang1 386-399 Taian (太安 tai4 an1) 386-389
  Lunjia (麟嘉 lun2 jia1) 389-396
Longfei (龍飛 long2 fei1) 396-399
Did not exist Yin Wang (隱王 yin3 wang2) Luu Shao|呂紹 luu3 shao4 399 Longfei (龍飛 long2 fei1) 399
Did not exist Ling Wang (靈王 ling2 wang2) Luu Zuan|呂纂 luu3 zuan3 399-401 Xianning (咸寧 xian2 ning2) 399-401
Did not exist Shang Shu Gong (尚書公 shang4 shu1 gong1) or Jiankang Gong (建康公 jian4 kang1 gong1) Luu Long|呂隆 luu3 long2 401-403 Shending (神鼎 shen2 ding3) 401-403
Southern (Nan) Liang Kingdom 397 AD - 414 AD
Lie Zu (烈祖 lie4 zu3) Wu Wang (武王 wu3 wang2) Tufa Wu Gu|禿髮烏孤 tu1 fa3 wu1 gu1 397-399 Taichu (太初 tai4 chu1) 397-399
Did not exist Kang Wang (康王 kang1 wang2) Tufa Li Lu Gu|禿髮利鹿孤 tu1 fa3 li4 lu4 gu1 399-402 Jianhe (建和 jian4 he2) 399-402
Did not exist Jing Wang (景王 jing3 wang2) or Jing Wang (敬王 jing4 wang2) Tufa Ru Tan|禿髮(人+辱)檀 tu1 fa3 li4 ru? tan2 402-414 Hongchang (弘昌 hong2 chang1) 402-404
  Jiaping  (嘉平 jia1 ping2)  409-414
Northern (Bei) Liang Kingdom 397-439 (as Kings of Gaochang 442-460)
Did not exist Did not exist Duan Ye|段業 duan4 ye4 397-401 Shen Xi (神璽 shen2 xi3) 397-399
  Tian Xi (天璽 tian1 xi3) 399-401
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wu Xuan Wang (武宣王 wu3 xuan1 wang2) Ju Qu Meng Xun|沮渠蒙遜 ju3 qu2 meng2 xun4 401-433 Yongan (永安 yong3 an1) 401-412
  Xuanshi  (玄始 xuan2 shi3)  412-428
Chengxuan (承玄 cheng2 xuan2) 428-430
Yihe (義和 yi4 he2) 430-433
Did not exist Ai Wang (哀王 ai1 wang2) Ju Qu Mu Jian|沮渠牧犍 ju3 qu2 mu4 jian1 433-439 Yonghe (永和 yong3 he2) 433-439
Did not exist Did not exist Ju Qu Wu Hui|沮渠無諱 ju3 qu2 wu2 hui4 442-444 Chengping (承平 cheng2 ping2) 442-443
  Qianshou (乾壽 qian2 shou4) 443-444
Did not exist Did not exist Ju Qu An Zhou|沮渠安周 ju3 qu2 an1 zhou1 444-460 Chengping (承平 cheng2 ping2) 444-460
Western (Xi) Liang Kingdom400-421
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wu Zhao Wang (武昭王 wu3 zhao1 wang2) Li Gao|李暠 li3 gao3 400-417 Gengzi (庚子 geng1 zi5) 400-405
  Jianchu (建初 jian4 chu1)  406-416
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Li Xin|李歆 li3 xin1 417-420 Jiaxing (嘉興 jia1 xing1) 417-420
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Li Xun|李恂 li3 xun2 420-421 Yongjian (永建 yong3 jian4) 420-421
Former (Qian) Qin Empire 351 AD - 394 AD
Gao Zu (高祖 gao1 zu3) Jing Ming Di (景明帝 jing3 ming2 di4) Fu Jian|苻健 fu2 jian4 351-355 Huangshi (皇始 huang2 shi3) 351-355
Did not exist Li Wang (厲王 li4 wang2) Fu Sheng|苻生 fu2 sheng1 355-357 Shouguang (壽光 shou4 guang1) 355-357
Shi Zu (世祖 shi4 zu3) Xuan Zhao Di (宣昭帝 xuan1 zhao1 di4) Fu Jian|苻堅 fu2 jian1 357-385 Yongxing (永興 yong3 xing1) 357-359
  Ganlu  (甘露 gan1 lu4)  359-364
Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 365-385
Did not exist Ai Ping Di (哀平帝 ai1 ping2 di4) Fu Pi|苻丕 fu2 pi1 385-386 Taian (太安 tai4 an1) 385-386
Tai Zong (太宗 tai4 zong1) Gao Di (高帝 gao1 di4) Fu Deng|苻登 fu2 deng1 386-394 Taichu (太初 tai4 chu1) 385-394
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Fu Chong|苻崇 fu2 chong2 several months in 394 Yanchu (延初 yan2 chu1) 394
Later (Hou) Qin Empire 384 AD - 417 AD
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wu Zhao Di (武昭帝 wu3 zhao1 di4) Yao Chang|姚萇 yao2 chang2 384-393 Bai Que(白雀 bai2 que4) 384-386
  Jianchu (建初 jian4 chu1) 386-393
Gao Zu (高祖 gao1 zu3) Wen Huan Di (文桓帝 wen2 huan2 di4) Yao Xing|姚興 yao2 xing1 394-416 Huangchu (皇初 huang2 chu1) 394-399
  Hongshi (弘始 hong2 shi3) 399-416
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Yao Hong|姚泓 yao2 hong2 416-417 Yonghe (永和 yong3 he2) 416-417
Western (Xi) Qin Kingdom 385-400,409-431
Lie Zu (烈祖 lie4 zu3) Xuan Lie Wang (宣烈王 xuan1 lie4 wang2) Qifu Guo Ren|乞伏國仁 qi3 fu2 guo2 ren2 385-388 Jianyi (建義 jian4 yi4) 385-388
Gao Zu (高祖 gao1 zu3) Wu Yuan Wang (武元王 wu3 yuan2 wang2) Qifu Gan Gui|乞伏乾歸 qi3 fu2 gan1 gui1 388-400,409-412 Taichu (太初 tai4 chu1) 388-400
  Gengshi (更始 geng4 shi3) 409-412
Tai Zu (太祖 tai4 zu3) Wen Zhao Wang (文昭王 wen2 zhao1 wang2) Qifu Chi Pan|乞伏熾磐 qi3 fu2 chi4 pan2 388-400,409-412 Yongkang (永康 yong3 kang1) 412-419
  Jianhong (建弘 jian4 hong2) 420-428
Did not exist Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) Qifu Mu Mo|乞伏暮末 qi3 fu2 mu4 mo4 428-431 Yonghong (永弘 yong3 hong2) 428-431
Xia Empire 407-431
Shi Zu (世祖 shi4 zu3) Wu Lie Di (武烈帝 wu3 lie4 di4) Helian Bo Bo|赫連勃勃 he4 lian2 bo2 bo2 407-425 Longsheng (龍升 long2 sheng1) 407-413
  Fengxiang (鳳翔 feng4 xiang2) 413-418
Changwu (昌武 chang1 wu3) 418-419
Zhenxing (真興 chen1 xing1) 419-425
Did not exist Qin Wang (秦王 qin2 wang2) Helian Chang|赫連昌 he4 lian2 chang1 425-428 Chengguang (承光 cheng2 guang1) 425-428
Did not exist Ping Yuan Wang (平原王 ping2 yuan2 wang2) Helian Ding|赫連定 he4 lian2 ding4 428-431 Shengguang (勝光 sheng4 guang1) 425-428Sovereignties established by Chinese and Wu Hu but traditionally not counted in the Sixteen Kingdoms
Posthumous Names ( Shi Hao 諡號) Personal Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Convention: use personal name
Chieftains of the Tuoba tribes (see Tuoba)
Ran Wei Kingdom 350-352 (addressed as Wei Kingdom in traditional texts)
Wu Dao Tian Wang (武道天王 wu3 dao4 tian1 wang2) 冉閔 ran3 min3 350-352 Yongxing (永興 yong3 xing1) 350-352
Western (Xi) Yan Empire 384-394
Wei Di (威帝 wei1 di4) Mu Rong Hong|慕容泓 mu4 rong2 hong2 384 Yanxing (燕興 yan4 xing1) 384
Did not exist Mu Rong Chong|慕容沖 mu4 rong2 chong1 384-386 Yanxing (燕興 yan4 xing1) 384-385
  Gengshi (更始 geng4 shi3) 385-386
Did not exist Duan Sui|段隨 duan4 sui2 386 Changping (昌平 chang1 ping2) 386
Did not exist Mu Rong Tao|慕容韜 mu4 rong2 tao1 386 Jianming (建明 jian4 ming2) 386
Did not exist Mu Rong Yao|慕容瑤 mu4 rong2 yao2 386 Jianping (建平 jian4 ping2) 386
Did not exist Mu Rong Zhong|慕容忠 mu4 rong2 zhong1 386 Jianwu (建武 jian4 wu3) 386
Did not exist Mu Rong Yong|慕容永 mu4 rong2 yong3 386-394 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 386-394
Shu Kingdom 405-413
Cheng Du Wang (成都王 cheng2 du1 wang2) Qiao Zong譙縱 qiao2 zong4 405-413 Did not exist
Chieftains of Tiefu Tribe ( mid-3rd century-391 )
Did not exist Liu Qu Bei|劉去卑 liu2 qu4 bei1 mid 3rd century Did not exist
Did not exist Liu Gao Sheng Yuan|劉誥升爰 liu2 gao4 sheng1 yuan2 mid 3rd century - late 3rd century Did not exist
Did not exist Liu Hu|劉虎 liu2 hu3 early 4th century (309?) - 341 Did not exist
Did not exist Liu Wu Heng|劉務恒 liu2 wu4 heng2 341-356 Did not exist
Did not exist Liu E Lou Tou|劉閼陋頭 liu2 e4 lou4 tou2 356-358 Did not exist
Did not exist Liu Xi Wu Qi|劉悉勿祈 liu2 xi1 wu4 qi2 358-359 Did not exist
Did not exist Liu Wei Chen|劉衛辰 liu2 wei4 chen2 359-391 Did not exist
Chieftains of Yuwen Tribe ( late-3rd century-345 )
Did not exist Yuwen Mo Huai|宇文莫槐 yu3 wen2 mo4 huai2 late 3rd century-293 Did not exist
Did not exist Yuwen Pu Hui|宇文普回 yu3 wen2 pu3 hui2 or Yuwen Pu Bo|宇文普撥 yu3 wen2 pu3 bo1 293-late 3rd century Did not exist
Did not exist Yuwen Qiu Bu Quan|宇文丘不勤 yu3 wen2 qiu1 bu4 qin2 late 3rd century Did not exist
Did not exist Yuwen Mo Gui|宇文莫圭 yu3 wen2 mo4 gui1 late 3rd century (299?)- early 4th century (302?) Did not exist
Did not exist Yuwen Xi Du Guan|宇文悉獨官 yu3 wen2 xi1 du2 guan1 early 3rd century Did not exist
Did not exist Yuwen Qi De Gui|宇文乞得歸 yu3 wen2 qi3 de5 gui1 early 3rd century - 333 Did not exist
Did not exist Yuwen Yi Dou Gui|宇文逸豆歸 yu3 wen2 yi4 dou4 gui1 333-345 Did not exist
Dukes of Liaoxi by the Xianbei clan of Duan 303-338
Did not exist Duan Wu Wu Chen|段務勿塵 duan4 wu4 wu4 chen2 303-310 or 311 Did not exist
Did not exist Duan Ji Lu Quan|段疾陸眷 duan4 ji2 lu4 juan4 310 or 311 - 318 Did not exist
Did not exist Duan She Fu Chen|段涉復辰 duan4 she4 fu4 chen2 318 Did not exist
Did not exist Duan Pi Di|段匹磾 duan4 pi3 di1 318-321 Did not exist
Did not exist Duan Mo Pei|段末柸 duan4 mo4 pei1 318-325 Did not exist
Did not exist Duan Ya|段牙 duan4 ya2 325 Did not exist
Did not exist Duan Liao|段遼 duan4 liao2 326-338 Did not exist
Chieftains, Dukes and Kings of Chouchi, Wuxing and Yinping (late 2nd century- mid 6th century (555?) )
First Phase of Chouchi (late 2nd century-371)
Did not exist Yang Teng|楊騰 yang2 teng2 late 2nd century- early 3rd century Did not exist
Did not exist Yang Ju|楊駒 yang2 ju1 early 3rd century Did not exist
Did not exist Yang Qian Wan|楊千萬 yang2 qian1 wan4 early 3rd century - mid 3rd century Did not exist
Did not exist Yang Fei Long|楊飛龍 yang2 fei1 long2 mid 3rd century - late 3rd century Did not exist
Did not exist Yang Mao Sou|楊茂搜 yang2 mao4 sou1 late 3rd century - 317 Did not exist
Did not exist Yang Nan Di|楊難敵 yang2 nan2 di2 317-334 Did not exist
Did not exist Yang Yi|楊毅 yang2 yi4 334-337 Did not exist
Did not exist Yang Chu|楊初 yang2 chu1 337-355 Did not exist
Did not exist Yang Guo|楊國 yang2 guo2 355-356 Did not exist
Did not exist Yang Jun|楊俊 yang2 jun4 356-360 Did not exist
Did not exist Yang Shi|楊世 yang2 shi4 360-370 Did not exist
Did not exist Yang Cuan|楊篡 yang2 cuan4 370-371 Did not exist
Second Phase of Chouchi 385-473
Wu Wang|武王 wu3 wang2 Yang Ding|楊定 yang2 ding4 385-394 Did not exist
Hui Wen Wang|惠文王 hui4 wen2 wang2 Yang Sheng|楊盛 yang2 sheng4 394-425 Did not exist
Xiao Zhao Wang|孝昭王 xiao4 zhao1 wang2 Yang Xuan|楊玄 yang2 xuan2 425-429 Did not exist
Did not exist Yang Bao Zong|楊保宗 yang2 bao3 zong1 429 and 443 Did not exist
Did not exist Yang Nan Dang|楊難當 yang2 nan2 dang1 429-441 Jianyi (建義 jian4 yi4) 436-440
Did not exist Yang Bao Chi|楊保熾 yang2 bao3 chi4 442-443 Did not exist
Did not exist Yang Wen De|楊文德 yang2 wen2 de2 443-454 Did not exist
Did not exist Yang Yuan He|楊元和 yang2 yuan2 he2 455-466 Did not exist
Did not exist Yang Seng Si|楊僧嗣 yang2 seng1 si4 466-473 Did not exist
Kings of Wuxing 473-506 and 534-555
Did not exist Yang Wen Du|楊文度 yang2 wen2 du4 473-477 Did not exist
Did not exist Yang Wen Hong|楊文弘 yang2 wen2 hong2 477-482 Did not exist
Did not exist Yang Hou Qi|楊後起 yang2 hou4 qi3 482-486 Did not exist
An Wang (安王 an1 wang2) Yang Ji Shi|楊集始 yang2 ji2 shi3 482-503 Did not exist
Did not exist Yang Shao Xian|楊紹先 yang2 shao4 xian1 503-506, 534-535 Did not exist
Did not exist Yang Zhi Hui|楊智慧 yang2 zhi4 hui4 535-545 Did not exist
Did not exist Yang Bi Xie|楊辟邪 yang2 bi4 xie2 545-553 Did not exist
Note: Yang Zhi Hui and Yang Bi Xie could be the same person
Kings of Yinping 477- mid 6th century
Did not exist Yang Guang Xiang|楊廣香 yang2 guang3 xiang1 477-483? Did not exist
Did not exist Yang Jiong|楊炯 yang2 jiong3 483-495 Did not exist
Did not exist Yang Chong Zu|楊崇祖 yang2 chong2 zu3 495-before 502 Did not exist
Did not exist Yang Meng Sun|楊孟孫 yang2 meng4 sun1 before 502-511 Did not exist
Did not exist Yang Ding|楊定 yang2 ding4 511- ? Did not exist