Main Page | See live article | Alphabetical index

Northern dynasties

The Northern Dynasties (北朝 bei3 zhao1) included Northern Wei Dynasty, Eastern Wei Dynasty, Western Wei Dynasty, Northern Qi Dynasty, Northern Zhao Dynasty.


Sovereigns of Northern Dynasty
Posthumous Names ( Shi Hao 諡號) Born Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Northern dynasty
Northern Wei Dynasty 386-535
Convention: Northern Wei + posthumous name
As a well known fact Tuoba family changed their family name to 元(yuan2) during the reign of Xiao Wen Di in 496 so we will also change from there.
Dao Wu Di|道武帝 dao4 wu3 di4 Tuoba Gui|拓拔珪 tou4 ba2 gui1 386-409 Dengguo (登國 deng1 guo2) 386-396
  Huangshi (皇始 huang2 shi3) 396-398
Tianxing (天興 tian1 xing1) 398-404
Tianci (天賜 tian1 ci4) 404-409
Ming Yuan Di|明元帝 ming2 yuan2 di4 Tuoba Si|拓拔嗣 tou4 ba2 si4 409-423 Yongxing (永興 yong3 xing1) 409-413
  Shenrui (神瑞 shen2 rui4) 414-416
Taichang (泰常 tai4 chang2) 416-423
Tai Wu Di|太武帝 tai4 wu3 di4 Tuoba Tao|拓拔燾 tou4 ba2 tao2 424-452 Shiguang (始光 shi3 guang1) 424-428
  Shenjia    (神麚 shen2 jia1)         428-[{431]]
Yanhe (延和 yan2 he2) 432-434
Taiyan (太延 tai4 yan2) 435-440
Taipingzhenjun (太平真君 tai4 ping2 zhen1 jun1) 440-451
Zhengping (正平 zheng4 ping2) 451-452
Nan An Wang|南安王 nan2 an1 wang2 Tuoba Yu|拓拔余 tou4 ba2 yu2 452 Yongping (永平 yong3 ping2) or Chengping (承平 cheng2 ping2) 452
Wen Cheng Di|文成帝 wen2 cheng2 di4 Tuoba Jun|拓拔濬 tou4 ba2 jun4 452-465 Xingan (興安 xing1 an1) 452-454
  Xingguang (興光 xing1 guang1) 454-455
Taian (太安 tai4 an1) 455-459
Heping (和平 he2 ping2) 460-465
Xian Wen Di|獻文帝 xian4 wen2 di4 Tuoba Hong|拓拔弘 tou4 ba2 hong2 466-471 Tianan (天安 tian1 an1) 466-467
  Huangxing (皇興 huang2 xing1) 467-471
Xiao Wen Di|孝文帝 xiao4 wen2 di4 Yuan Hong|元宏 yuan2 hong2 471-499 Yanxing (延興 yan2 xing1) 471-476
  Chengming (承明 cheng2 ming2) 476
Taihe (太和 tai4 he2) 477-499
Xuan Wu Di|宣武帝 xuan1 wu3 di4 Yuan Ke|元恪 yuan2 ke4 500-515 Jingming (景明 jing3 ming2) 500-503
  Zhengshi (正始 zheng4 shi3) 504-508
Yongping (永平 yong3 ping2) 508-512
Yanchang (延昌 yan2 chang1) 512-515
Xiao Ming Di|孝明帝 xiao4 ming2 di4 Yuan Xu|元詡 yuan2 xu3 516-528 Xiping (熙平 xi1 ping2) 516-518
  Shengui  (神龜 shen2 gui1)  518-520
Zhengguang (正光 zheng4 guang1) 520-525
Xiaochang (孝昌 xiao4 chang1) 525-527
Wutai (武泰 wu3 tai4) 528
Xiao Zhuang Di|孝莊帝 xiao4 zhuang1 di4 Yuan Zi You|元子攸 yuan2 zi5 you1 528-530 Jianyi (建義 jian4 yi4) 528
  Yongan (永安 yong3 an1) 528-530
Chang Guang Wang|長廣王 chang2 guang3 wang2 or Jing Di|敬帝 jing4 di4 Yuan Ye|元曄 yuan2 ye4 530-531 Jianming (建明 jian4 ming2) 530-531
Jue Min Di|節閔帝 jie2 min3 di4 Yuan Gong|元恭 yuan2 gong1 531-532 Putai (普泰 pu3 tai4) 531-532
An Ding Wang|安定王 an1 ding4 wang2 or Chu Di|出帝 chu1 di4 Yuan Lang|元朗 yuan2 lang3 531-532 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 531-532
Xiao Wu Di|孝武帝 xiao1 wu3 di4 Yuan Xiu|元脩 yuan2 xiu1 532-535 Taichang (太昌 tai4 chang1) 532
  Yongxing (永興 yong3 xing1) 532
Yongxi (永熙 yong3 xi1) 532-535
Eastern Wei Dynasty 534-550
Convention: Eastern Wei + posthumous name
Xiao Jing Di|孝靜帝 xiao1 jing4 di4 Yuan Shan Jian|元善見 yuan2 shan4 jian4 534-550 Tianping (天平 tian1 ping2) 534-537
  Yuanxiang (元象 yuan2 xiang4) 538-539
Xinghe (興和 xing1 he2) 539-542
Wuding (武定 wu3 ding4) 543-550
Northern Qi Dynasty 550-577
Convention: Northern Qi + posthumous name
Wen Xuan Di|文宣帝 wen2 xuan1 di4 Gao Yang|高洋 gao1 yang2 550-559 Tianbao (天保 tain1 bao3) 550-559
Fei Di|廢帝 fei4 di4 Gao Yin|高殷 gao1 yin1 560 Qian Ming (乾明 qian2 ming2) 560
Xiao Zhao Di|孝昭帝 xiao1 zhao1 di4 Gao Yan|高演 gao1 yan3 560-561 Huangjian (皇建 huang2 jian4) 560-561
Wu Cheng Di|武成帝 wu3 cheng2 di4 Gao Zhan|高湛 gao1 zhan4 561-565 Taining (太寧 tai4 ning2) 561-562
  Heqing (河清 he2 qing1) 562-565
Hou Zhu|後主 hou4 zhu3 Gao Wei|高緯 gao1 wei3 565-577 Tiantong (天統 tian1 tong3) 565-569
  Wuping  (武平 wu3 ping2)  570-576
Longhua (隆化 long2 hua3 576
You Zhu|幼主 you4 zhu3 Gao Heng|高恆 gao1 heng2 577 Chengguang (承光 cheng2 guang1) 577
Fan Yang Wang|范陽王 fan4 yang2 wang2 Gao Shao Yi|高紹義 gao1 shao4 yi4 577-579? Did not exist
Western Wei Dynasty 535-556
Convention: Western Wei + posthumous name
Wen Di|文帝 wen2 di4 Yuan Bao Ju|元寶炬 yuan2 bao3 ju4 535-551 Datong (大統 da4 tong3) 535-551
Fei Di|廢帝 fei4 di4 Yuan Qin|元欽 yuan2 qin1 552-554 Did not exist
Gong Di|恭帝 gong1 di4 Yuan Kuo|元廓 yuan2 kuo4 554-556 Did not exist
Northern Zhou Dynasty 557-581
Convention: Northern Zhou + posthumous name
Xiao Min Di|孝閔帝 xiao1 min3 di4 Yuwen Jue|宇文覺 yu3 wen2 jue2 557 Did not exist
Ming Di|明帝 ming2 di4 or Xiao Ming Di|孝明帝 xiao4 ming2 di4 Yuwen Yu|宇文毓 yu3 wen2 yu4 557-560 Wucheng (武成 wu3 cheng2) 559-560
Wu Di|武帝 wu3 di4 Yuwen Yong|宇文邕 yu3 wen2 yong1 561-578 Baoding (保定 bao3 ding4) 561-565
  Tianhe  (天和 tian1 he2)  566-572
Jiande (建德 jian4 de2) 572-578
Xuanzheng (宣政 xuan1 zheng4) 578
Xuan Di|宣帝 xuan1 di4 Yuwen Yun|宇文贇 yu3 wen2 yun1 579 Dacheng (大成 da4 cheng2) 579
Jing Di|靜帝 jing4 di4 Yuwen Chan|宇文闡 yu3 wen2 chan3 579-581 Daxiang (大象 da4 xiang4) 579-581
  Dading (大定 da4 ding4) 581


See also: Chinese history, Southern and Northern Dynasty, Chinese sovereign