Main Page | See live article | Alphabetical index

Jinenkan

Jinenkan is one of three organisations teaching Takamatsu-den martial arts (see X-kan. The Kancho is Unsui (Fumio) Manaka. The school teaches Taijutsu, Bikenjutsu, Bojutsu, Sojutsu, Naginatajutsu, Tantojutsu, Tessenjutsu, Juttejutsu, Kusarijutsu, and more.

Ryuha of the Jinenkan