Main Page | See live article | Alphabetical index

Michinoue-no-Mikoto

Michinoue-no-Mikoto was the pioneer of ninjutsu or shinobi-jutsu.